Obchodné podmienky

1.Základné ustanovenia

1.1 Toto sú obchodné podmienky spoločnosti Prasklo.sk s. r. o. , Malinovského ulica 2307/44, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 55 449 301, za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Prasklo.sk s. r. o. ako Poskytovateľom (ďalej len „Poskytovateľ“) a právnickými alebo fyzickými osobami (ďalej len „Objednávateľ“), ktoré si objednali Službu, resp. Služby alebo tovar u Poskytovateľa. 

1.2 Tieto obchodné podmienky sú vydané v zmysle ustanovení § 273 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodné podmienky“). 

1.3 Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2018.2. Uzatvorenie zmluvy a poskytovanie služieb 

2.1 Zmluva je dohoda uzatvorená medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Uzatvorením zmluvy vzniká obchodný záväzkovo-právny vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Na základe tohto záväzkovo-právneho vzťahu vzniká Poskytovateľovi povinnosť poskytovať Objednávateľovi dohodnuté Služby podľa Zmluvy a v dohodnutom rozsahu. Objednávateľovi vzniká záväzok plniť povinnosti uvedené v Zmluve, týchto Obchodných podmienkach, riadne a včas platiť dohodnutú cenu podľa Zmluvy, Cenníka Poskytovateľa a Obchodných podmienok Poskytovateľa, ktoré sú spravidla prílohou Zmluvy, a s ktorými bol Objednávateľ riadne oboznámený, čo potvrdil svojím podpisom Zmluvy alebo Objednávky, resp. jej odoslaním Poskytovateľovi. 

2.2 Objednávateľom sa rozumie nielen samotný Objednávateľ, ale aj jeho zamestnanci alebo iné osoby, ktoré Objednávateľ poveril, aby vykonávali jeho činnosti.  

2.3 Predmetom Zmluvy je:– Záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie Služby, tovaru, resp. použitého náhradného dielu, či iného materiálu príslušnú cenu a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako je uvedené v týchto Obchodných podmienkach, v Zmluve, alebo ktoré zo Zmluvy vyplývajú;- Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste službu (ďalej iba „Služba“), a splniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako je uvedené v popise Služby na www.prasklo.sk alebo v Zmluve alebo v Objednávke. 

2.4 Poskytovateľ poskytuje Služby každý deň v pracovnom týždni, v čase od 8.00 do 19.00.Poskytovateľ poskytuje Služby na území Slovenskej republiky, a to vo vybraných mestách, uvedených na internetovej stránke www.prasklo.sk. 

2.5 Aktuálne informácie o poskytovaných Službách a ich rozsahu sú uvedené na www.prasklo.sk, resp. v Zmluve. V prípade, že sa so Službou dodáva Objednávateľovi aj tovar, pod Službou rozumie aj dodanie tovaru. 

2.6  Poskytovateľ poskytuje služby len Objednávateľom, ktorí včas a riadne splnili všetky záväzky stanovené v Obchodných podmienkach a v Zmluve, ak nie je v Obchodných podmienkach alebo v Zmluve stanovené inak. Poskytovateľ alebo poverené osoby uzavrú Zmluvu s každým Objednávateľom, ktorý splní stanovené podmienky.  

2.7 Aby mohla byť zmluvy uzatvorená, Objednávateľ je povinný uviesť tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresu bydliska alebo sídla, miesto služby, IČO (ak mu bolo pridelené) a telefónne číslo a e-mail za účelom ďalšej komunikácie týkajúcej sa poskytovanej služby. Objednávateľ je zodpovedný za poskytnutie správnych údajov. Na žiadosť Poskytovateľa, Objednávateľ poskytne všetky požadované dokumenty alebo doklady, ktoré osvedčujú totožnosť Objednávateľa. 

2.8 Ak nie je uvedené v týchto Obchodných podmienkach inak, Poskytovateľ môže odmietnuť poskytnutie Služby, resp. uzavretie Zmluvy v týchto prípadoch: –  Poskytovateľ nemá záruku, že Objednávateľ dodrží Zmluvu, najmä ak Objednávateľ je/bol dlžníkom Poskytovateľa kvôli čomu je opodstatnené predpokladať, že Objednávateľ nebude včas a riadne plniť svoje záväzky zo Zmluvy alebo Obchodných podmienok;-  Poskytovateľ nemá záruku, že Objednávateľ dodrží Zmluvu ak Objednávateľ je alebo bol dlžníkom iného poskytovateľa podobných služieb alebo niektorý z týchto poskytovateľov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu;- Uzatvorenie Zmluvy by nebolo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi;- Objednávateľ nesúhlasí s Obchodnými podmienkami;- Objednávateľ nevyplní riadne Objednávku, alebo je neurčitá alebo nesplní povinnosť podľa bodu 2.7 tohto článku;- Technicky nie je možné poskytovať Služby v požadovanom rozsahu, na požadovanom mieste alebo za podmienok požadovaných Objednávateľom

3. Elektronická objednávka 

3.1 Niektoré služby, ktoré sú uvedené na stránke www.prasklo.sk si môže Objednávateľ objednať aj elektronickou objednávkou (ďalej len „Objednávka“) prostredníctvom elektronického formulára.

3.2 Elektronická Objednávka sa považuje za platnú len v prípade, že Objednávateľ pravdivo uvedie všetky potrebné údaje vrátane mena, priezviska alebo obchodného mena, miesta a času služby a telefónne číslo alebo e-mail. Elektronická Objednávka ďalej musí obsahovať aj špecifikáciu objednávanej Služby v zmysle Služieb uverejnených na www.prasklo.sk. Ak nebude Objednávka obsahovať všetky potrebné náležitosti, bude sa považovať za neúplnú, resp. neurčitú.

3.3 Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká až keď elektronickú Objednávku Poskytovateľ záväzne potvrdí.

3.4 Poskytovateľ môže zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, že:– Objednávka je neurčitá alebo neúplná;– Objednávateľ si objednal Služby, ktoré Poskytovateľ neposkytuje;- Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť, napríklad ak Objednávateľ neodpovedá na e-maily Poskytovateľa, Objednávateľ je nedostupný alebo nie je možné odoslať odpoveď na e-mailovú adresu, z ktorej bola odoslaná objednávka. 

3.5 Objednávateľ môže stornovať elektronickú Objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Poskytovateľa.

4. Ceny a platobné podmienky

4.1 Cena za poskytnutie Služby, zľavy, poplatky, príplatky a tiež podmienky za akých sa uplatňujú, sú uvedené v Cenníku na stránke www.prasklo.sk alebo na požiadanie telefonicky na čísle 0903 667 555. Poskytovateľ môže poskytnúť zľavy aj v závislosti od objemu poskytnutých Služieb, resp. tovaru. 

4.2 Ceny v Cenníku sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty v zmysle príslušných právnych predpisov. Zmluva môže odchylne stanoviť cenu za poskytované Služby.

4.3 Cenu za poskytované služby sa väčšinou požaduje uhradiť po poskytnutí Služby, resp. po skončení fakturačného obdobia, v odôvodnených prípadoch však Poskytovateľ môže požadovať úhradu ceny vopred. Cenu za vykonanú Službu je potrebné zaplatiť pred vyzdvihnutím zariadenia od Poskytovateľa. Fakturačným obdobím je spravidla jeden kalendárny mesiac, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak.  

4.4 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za objednané Služby alebo tovar v hotovosti, ak nie je s Poskytovateľom písomne dohodnutý inak.  

4.5 Objednávateľ týmto v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje Poskytovateľovi súhlas na to, aby mu Poskytovateľ vyúčtovával cenu za poskytnuté Služby, tovar, resp. dodané náhradné diely alebo iný materiál v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“). 

4.6 Poskytovateľ a Objednávateľ sú si vedomí, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a že ak Poskytovateľ vystaví faktúru elektronicky, nemusí posielať Objednávateľovi faktúru v papierovej forme. Poskytovateľ má výhradné právo rozhodnúť, či zašle elektronickú faktúru alebo faktúru v papierovej forme.

4.7 Poskytovateľ je povinný doručovať elektronickú faktúru Objednávateľovi formou elektronickej pošty, na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú poskytol Poskytovateľovi.Ak nastanú pochybnosti, elektronická faktúra zaslaná Poskytovateľom prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú poskytol Poskytovateľovi, sa považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej faktúry Objednávateľovi. 

4.8 V prípade, že Poskytovateľ nevykoná a nenaplní obsah poskytovanej a Objednávateľom objednanej Služby, daná Služba nebude Objednávateľovi účtovaná. Ak ju Objednávateľ uhradil vopred, bude mu jej cena vrátená.  

4.9 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu služby alebo tovaru, ktorý ponúka. Ceny na webovej stránke www.prasklo.sk sú len orientačné. 

4.10 Poskytovateľ má právo započítať svoje pohľadávky, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy, voči pohľadávkam Objednávateľa, a to jednostranným započítaním.

4.11 V prípade neuhradenia akéhokoľvek splatného peňažného záväzku je Poskytovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania a Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady vynaložené na vymoženie takejto dlžnej čiastky a náklady na upomienky. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

5. Práva a povinnosti poskytovateľa  

5.1 Poskytovateľ je povinný: –  Uzavrieť Zmluvu s Objednávateľom, ktorý súhlasí s Obchodnými podmienkami a neexistuje dôvod na jeho odmietnutie podľa týchto Obchodných podmienok;- Poskytovať Objednávateľovi dohodnuté Služby podľa Zmluvy, resp. týchto Obchodných podmienok v najvyššej možnej kvalite;- Ak nastanú zmeny v čase poskytovanej Služby, a je to možné, vopred a včas o tom vhodným spôsobom informovať Objednávateľa.

5.2 Poskytovateľ má právo: – Na zaplatenie ceny Služby zo strany Objednávateľa;– Na odmietnutie uzavretia Zmluvy za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach;- Zákonným spôsobom si overiť osobné a iné údaje, ktoré uviedol Objednávateľ v dokumentoch požadovaných Poskytovateľom;- Na náhradu škody, ktorú spôsobil Objednávateľ;- Na poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa nevyhnutnej na riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy;- Predĺžiť dohodnutú dĺžku vykonania Služby ak nastanú okolnosti nezavinené Poskytovateľom, hlavne ak Poskytovateľ nedokáže zabezpečiť včasné dodanie komponentov potrebných na opravu zariadenia, resp. na vykonanie Služby;- Neskladovať vec alebo zariadenie, ktoré Poskytovateľ prevezme od Objednávateľa a môže ho zničiť, ak si ho Objednávateľ do 6 mesiacov odo dňa kedy ho odovzdal Poskytovateľovi neprevezme. Za spôsobenie škody zodpovedá len Objednávateľ;- Ukončiť Zmluvu v súlade s Obchodnými podmienkami, Zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi;- Nevykonať alebo nedokončiť Službu objednanú Objednávateľom, ak na tomto zariadení nie je možné vykonať Službu ponúkanú Poskytovateľom alebo objednanú Objednávateľom;- Na Odstúpenie od Zmluvy, dočasné prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služieb, resp. tovaru bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade: a) uvedenia pri Objednávke nepravdivých údajov Objednávateľa týkajúcich sa jeho identifikácie ako aj iných údajov, ktoré môžu mať za následok nesprávne poskytovanie Služby;b) opakovaného porušenia Zmluvy zo strany Objednávateľa;c) nesplnenia si akejkoľvek oznamovacej povinnosti zo strany Objednávateľa;d) nezaplatenia splatnej ceny alebo jej časti za Služby alebo tovar o viac ako 30 dní po lehote splatnosti, a to až dokým nebude splatná cena a prípadne zmluvná pokuta úplne uhradená;e) porušenia podmienok Zmluvy alebo Obchodných podmienok zo strany Objednávateľa;f) v prípade pôsobenia vyššej mocig) ak Objednávateľ vstúpil do likvidácie, bol naňho vyhlásený konkurz, alebo bol konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo bola na majetok Objednávateľa vyhlásená exekúcia;h) zneužívania Služieb, a to až dokým nebude ich zneužívanie zastavené alebo kým bude vykonané technické zabezpečenie zamedzujúce ich zneužívanie. – Obmedziť Služby zaslaním oznamu e-mailom, faxom alebo iným spôsobom Objednávateľovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy, prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb podľa bodu 5.2 Obchodných podmienok, takýmto konaním Poskytovateľa nevzniká Poskytovateľovi povinnosť zaplatiť akúkoľvek finančnú alebo inú náhradu Objednávateľovi. V prípade opätovného poskytovania Služieb po odpadnutí dôvodu uvedeného v bode 5.2 Obchodných podmienok, môže Poskytovateľ požadovať úhradu prípadných nákladov, ktoré sú s tým spojené. Počas obdobia prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb podľa bodu 5.2 Obchodných podmienok, je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu v plnej výške. 

6. Práva a povinnosti Objednávateľa

6.1 Objednávateľ je povinný: – Umožniť Technikovi vstup do objektu nahláseného ako miesto výkonu Služby ako aj bezprostredný prístup k predmetu Služby a jeho prípadnú manipuláciu s ním;- Využívať Služby len tak ako je to uvedené v podmienkach stanovených Zmluvou, Obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi;- Poriadne vykonať všetky také opatrenia, ktoré zamedzia zneužitiu Služieb tretími osobami;- Riadne a včas si plniť všetky peňažné záväzky, hlavne platby za poskytnuté Služby a tovar v súlade s podmienkami Zmluvy, Cenníka Poskytovateľa a Obchodnými podmienkami;- Oznámiť Poskytovateľovi mená osôb, ktoré sú oprávnené zastupovať Objednávateľa;- Po celú dobu platnosti Zmluvy Poskytovateľovi oznamovať:a) zmenu zodpovedného zástupcu, konateľa alebo inej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene Objednávateľa, a to najneskôr do 3 dní od takejto zmeny a taktiež je povinný priložiť doklad preukazujúci takéto zmeny;b) zmenu svojich identifikačných údajov a osobných údajov a je povinný priložiť doklad preukazujúci takéto zmeny;– Poskytovať Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na plnenie povinností Poskytovateľa;- Dodržiavať všetky opatrenia a povinnosti, aby nedošlo k spôsobeniu škody Poskytovateľovi;- Pri uhrádzaní platobných záväzkov uvádzať v platobnom doklade len úplné a správne údaje potrebné na identifikáciu konkrétnej platby, a to na základe údajov uvedených vo faktúre;- Používať len tie zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky všeobecných i osobitných právnych predpisov;- Keď si to Poskytovateľ vyžiada, vrátiť Poskytovateľovi zariadenia, ktoré Objednávateľovi poskytol ako náhradné za účelom dočasného riešenia. Za spôsobenú škodu na takto vypožičanom zariadení zodpovedá Objednávateľ;– Bez zbytočného odkladu prevziať zariadenie od Poskytovateľa, po tom ako bola na ňom vykonaná Služba. Pri prevzatí tohto zariadenia je Objednávateľ povinný si ho skontrolovať a prípadné námietky, resp. vady zariadenia oznámiť Poskytovateľovi ihneď pri prevzatí tohto zariadenia. Ak tak neurobí, zariadenie prevzaté Objednávateľom sa bude považovať za odovzdané bez akýchkoľvek vád, resp. nedostatkov;- Pri prevzatí zariadenia, na ktorom bola vykonaná Služba, na výzvu Poskytovateľa preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo cestovným pasom, inak si Poskytovateľ vyhradzuje právo zariadenie Objednávateľovi nevydať;- Vlastniť licenciu na inštalovaný softvér. Objednávateľ tiež prehlasuje, že softvér, ktorý odovzdá Poskytovateľovi a ktorého inštaláciu si objednal u Poskytovateľa alebo ho o to požiadal, je legálny a že Objednávateľ je jeho oprávneným držiteľom. Inak Objednávateľ zodpovedá za akúkoľvek škodu;– Dodržiavať ostatné povinnosti, ktoré sú stanovené týmito Obchodnými podmienkami a/alebo Zmluvou.6.2    Objednávateľ súhlasí, aby mu bol nainštalovaný softvér do akýchkoľvek jeho zariadení, ktorý bude určený na pripomenutie garančných prehliadok predmetných zariadení Objednávateľa.6.3  Objednávateľ môže požiadať Poskytovateľa o zmenu času alebo miesta poskytovanej Služby. Môže tiež zrušiť objednanú Službu do dvoch hodín pred dohodnutou návštevou Technika bez poplatku. V prípade, že sa Objednávateľ rozhodne zrušiť výjazd po tomto čase alebo ak Objednávateľ nedodrží dohodnutý čas návštevy, bude povinný zaplatiť poplatok za zrušenie poskytnutia Služby vo výške 10,- €.6.4 Pri predaji tovaru sa poskytuje záručná doba podľa výrobcu. 

7. Zodpovednosť za škodu a vady 

7.1 Poskytovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú Objednávateľovi v prípade, že bola táto škoda spôsobená pri poskytovaní Služby, ktorej rozsah a spôsob vykonávania je v rovnakých alebo podobných prípadoch obvyklý, ďalej aj v prípade, že Poskytovateľ neposkytne Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo neposkytne Služby v kvalite a v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, a to len do výšky ceny Služby v súvislosti s ktorou bola škoda spôsobená podľa Cenníka Poskytovateľa alebo Zmluvy za dobu, počas ktorej nebola Objednávateľovi poskytovaná Služba v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo Služba nebola poskytnutá v kvalite a v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ak takto spôsobenú škodu spôsobil Poskytovateľ. 

7.2 Ak Objednávateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v Zmluve a/alebo v Obchodných podmienkach, hoci aj bez zavinenia, Poskytovateľ môže požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 60,- € v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti. Týmto nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

7.3 V prípade nesplnenia ktoréhokoľvek záväzku Objednávateľa vyplývajúceho zo Zmluvy alebo Obchodných podmienok vznikne Poskytovateľovi škoda, ktorú je Objednávateľ povinný v plnej výške nahradiť Poskytovateľovi.

7.4  Objednávateľ je plne zodpovedný za splnenie všetkých ohlasovacích povinností, získanie potrebných povolení a splnenie ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä povinností podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predpisov na ochranu pamiatkového fondu, ktoré súvisia s inštaláciou objednaného zariadenia a súvisiaceho príslušenstva na dotknutú nehnuteľnosť a za škodu tým spôsobenú. 

7.5 Poskytovateľ nie je zodpovedný za stratu zisku, ani za iné ekonomické priame a/alebo nepriame alebo následné škody vzniknuté a súvisiace s poskytovaním Služby na základe Zmluvy, Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Cenníka Poskytovateľa.7.6 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi Objednávateľa treťou stranou, ktoré boli zo strany Poskytovateľa poskytnuté tretej osobe za účelom fakturácie služieb poskytnutých treťou stranou alebo ktoré boli postúpené tretej osobe za účelom vymáhania prípadnej pohľadávky voči Objednávateľovi.

7.7 Objednávateľ si je vedomý, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za:– škody, ktoré spôsobilo používanie softvéru inštalovaného Objednávateľom, tretími osobami alebo softvérom o ktorého inštaláciu požiadal Objednávateľ Poskytovateľa; – nesplnenie Služby v prípade prekážok v práci, resp. nespolupráca Objednávateľa; – škody spôsobené nelegálnym softvérom inštalovaným Objednávateľom alebo inými osobami; – škody, ktoré boli spôsobené softvérom alebo produktmi tretích osôb; – škody, ktoré spôsobil únik alebo strata dát alebo ich poškodenie;- chyby a vady na zariadení, ktoré sú počas poskytovania Služby diagnostikované ako chybné; – akékoľvek škody na softvérovom vybavení Objednávateľa, podporovaných aplikáciách, stratu dát, porušenie operačného systému, ktoré pri obvyklej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať; – škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku nesplnenia ktorejkoľvek podmienky a/alebo povinnosti Objednávateľa stanovenej Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami; – škody, ktoré vznikli ako následok neodborného zaobchádzania Objednávateľa alebo iných osôb; – škody spôsobené zanedbaním povinností prevencie zo strany Objednávateľa; – škody spôsobné absenciou antivírových programov; – akúkoľvek škodu spôsobenú stratou dát, najmä v súvislosti s nelegálnym softvérom a zálohovaním dát;– za nabúranie alebo akékoľvek narušenie informačného systému a techniky Objednávateľa tretími osobami, vírusmi a škodu spôsobenú na informačnom systéme a technike Objednávateľa, ku ktorej došlo neoprávneným konaním tretích osôb alebo vírusov a akékoľvek iné škody, ktoré vznikli ako následok pôsobenia vírusov alebo spammingu a pod. a súvisia s prenosom dát nevyžiadaných Objednávateľom;- akúkoľvek škodu spôsobenú stratou dát, najmä v súvislosti s nelegálnym softvérom a zálohovaním dát;– škody spôsobené Poskytovateľmi internetových a telekomunikačných služieb; 

8. Reklamácia

8.1 Objednávateľ môže podať reklamáciu Poskytovateľovi na:a) správnu výšku ceny za poskytnutú Službu, resp. tovar dohodnutú podľa Zmluvy, Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Cenníka Poskytovateľa uvedeného na www.prasklo.sk, v prípade, že sa Objednávateľ domnieva, že výška ceny za túto Službu bola účtovaná nesprávne;b) kvalitu služby poskytovanú Poskytovateľom, ak sa Objednávateľ domnieva, že nebola poskytnutá v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa.

8.2 Reklamácia podľa bodu 8.1 písm. b) môže byť uplatnená do 3 mesiacov odo dňa poskytnutia Služby. V tejto lehote je Objednávateľ povinný doručiť písomne reklamáciu Poskytovateľovi na adresu jeho sídla alebo elektronicky na emailovú adresu objednavky@prasklo.sk. Reklamácie, ktoré budú doručené až po lehote, nebude Poskytovateľ akceptovať. 

8.3  Reklamáciu podľa bodu 8.1 písm. a) je Objednávateľ oprávnený uplatniť spôsobom podľa bodu 8.2 tohto článku, a to v lehote 3 mesiacov odo dňa vyúčtovania výšky ceny za poskytnutú Službu, resp. tovar.

8.4 V reklamácii Objednávateľ jasne a zrozumiteľne popíše problém a dôvod reklamácie.

8.5 Poskytovateľ je povinný prešetriť reklamáciu a o výsledku prešetrenia reklamácie Objednávateľa písomne informovať najneskôr do 30 dní od jej obdržania.

8.6 Podanie reklamácie na preskúmanie správnosti výšky úhrady za poskytované Služby nemá pre Objednávateľa odkladný účinok na zaplatenie ceny Poskytovateľovi v súlade so Zmluvou, Obchodnými podmienkami Poskytovateľa alebo Cenníkom Poskytovateľa. Objednávateľ  musí uhradiť faktúru za reklamované obdobie v lehote jej splatnosti.

8.7 Poskytovateľ má právo neuznať nárok na reklamáciu, ak zníženie kvality poskytovanej Služby bolo zapríčinené porušením týchto Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Zmluvy zo strany Objednávateľa alebo dôsledkom protiprávneho konania Objednávateľa alebo tretích osôb alebo v dôsledku vyššej moci alebo dôsledkom, ktoré Poskytovateľ nemohol ovplyvniť.

8.8 Na zariadení, ktoré je poškodené pádom, rozobratím alebo tekutinou, sa môžu počas servisného zásahu prejaviť skryté chyby, ktoré môžu prístroj nenávratne poškodiť alebo môže dôjsť k prejaveniu iných chýb, ktoré sa neprejavili pred servisným zásahom a ktoré môžu navýšiť cenu opravy. Juraj Kadlec nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytej chyby po otvorení prístroja a nenesie ani žiadne náklady s tým spojené. 

8.9   Je treba si uvedomiť, že poškodené a následne opravované zariadenie už nikdy nebude ako nové. Nie je vylúčené, že pri výmene náhradných dielov vzniknú menšie stopy po otváraní zariadenia, medzery medzi dielmi, malé nerovnosti, čiastočky prachu, alebo znížená citlivosť ovládacích prvkov. Našou snahou je však eliminovať tieto možné nedostatky aby bol náš zákazník spokojný. Juraj Kadlec nenesie zodpovednosť za stratu SIM alebo pamäťovej karty a nezodpovedá ani za stratu elektronických dát zo zariadenia. 

8.10 Ak bude reklamácia uznaná za opodstatnenú, bude táto zúčtovaná najneskôr vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná, alebo sa Poskytovateľ dohodne s Objednávateľom na inom spôsobe odškodnenia. 

8.11 Záručná doba na opravu je 3 mesiace, na diel 12 mesiacov. Záručná doba sa nevzťahuje na diel alebo opravu, keď je zariadenie poškodené neodborným zásahom, mechanicky alebo tekutinou. 

8.12 Objednávateľ si prečítal tieto podmienky, plne si je vedomý rizík spojených s opravou poškodených zariadení a svojím podpisom súhlasí s podmienkami opravy. 

9. Riešenie sporov 

9.1 Poskytovateľ a Objednávateľ sú dohodnutí, že prípadné spory vyplývajúce z Cenníka, Zmluvy alebo Obchodných podmienok sa budú riešiť vzájomným rokovaním, aby bolo možné predísť prípadným súdnym sporom.  

9.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovné upravené Zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení. 

9.3 Ak nastanú spory medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, budú sa riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou. Ak nebude možné dospieť k zmieru, budú sa riešiť pred príslušným súdom SR. 

10. Objednávanie tovaru a služieb tretích strán

10.1 Objednávateľ si uvedomuje, že pri objednávaní tovarov a služieb tretích strán, poskytovateľ vystupuje ako sprostredkovateľ služieb tretích strán, a teda nenesie zodpovednosť za prípadne nedodržanie termínov a kvalitu služieb a tovarov tretích strán.

10.2 Pri objednávaní tovarov a služieb tretích strán, kedy Poskytovateľ (Juraj Kadlec) vystupuje ako sprostredkovateľ týchto služieb a tovarov, Poskytovateľ upovedomí Objednávateľa o termíne doručenia tovarov a služieb tretích strán. Táto informácia má však len informatívny charakter, a za prípadne zmeny termínov a služieb zo strany tretích strán, nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť a nemôžu byť považované za dôvod na vypovedanie zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.  

11. Spracúvanie osobných údajov Objednávateľa

11.1 Poskytovateľ je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje Objednávateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, hlavne zákonom č. 428/2002 Z. z. v platnom a účinnom znení. Spracúvanie osobných údajov Objednávateľa v tomto rozsahu je nevyhnutné na účel plnenia Zmluvy.

11.2 Objednávateľ súhlasí, aby boli jeho osobné údaje používané za účelom informovania Objednávateľa o službách Poskytovateľa, vykonávania prieskumov spokojnosti so Službou. Tieto činnosti je Poskytovateľ oprávnený vykonávať aj prostredníctvom tretej osoby. Súhlas so spracúvaním údajom môže Objednávateľ kedykoľvek odvolať informovaním Poskytovateľa.  

11.3 Objednávateľ si je vedomý, že telefonické hovory uskutočnených medzi Poskytovateľom a Objednávateľom môžu byť nahrávané a uchovávané. 

11.4 Poskytovateľ môže vykonávať cezhraničný prenos osobných údajov Objednávateľa.Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Prevádzkovateľom informačného systému, ktorý obsahuje osobné údaje Objednávateľa je Poskytovateľ.

11.5 Uzatvorením Zmluvy Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so získavaním, zhromažďovaním a spracúvaním jeho identifikačných a iných osobných údajov v zmysle týchto Obchodných podmienok za účelom poskytovania dohodnutých Služieb podľa Zmluvy. Súhlas udeľuje Objednávateľ v rozsahu zákona č. 428/2002. Z. z. v platnom a účinnom znení. 

12. Záverečné ustanovenia12.1 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky a cenník. Ak Poskytovateľ zmení alebo doplní Obchodné podmienky resp. Cenník, ich účinnosť začína platiť dňom ich zverejnenia na stránkach Poskytovateľa.  

12.2 Poskytovateľ taktiež môže dočasne zmeniť cenu, resp. dohodnutú odmenu na určitú vopred stanovenú dobu pokiaľ je táto zmena na prospech Objednávateľa – akcie na Služby.Zmluva je úplným a jediným dohovorom zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

12.3 Zmluva v plnom rozsahu podlieha právnemu poriadku SR, a to aj v prípade, že Objednávateľ je štátnym príslušníkom inej krajiny ako SR.

12.4 Všetky písomnosti, ktoré Objednávateľ doručuje na základe Zmluvy alebo Obchodných podmienok Poskytovateľa, je Objednávateľ povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v Zmluve, pokiaľ Zmluva, alebo Obchodné podmienky nestanovujú inak. Ak z nejakého dôvodu Objednávateľovi nemohol byť oznámený obsah akejkoľvek listiny zasielanej mu Poskytovateľom, táto listina sa považuje za doručenú uplynutím dvadsiateho piateho dňa odo dňa doručenia listiny k dispozícii Objednávateľovi. Pokiaľ Objednávateľ v tejto lehote oznámi Poskytovateľovi, že listina mu nebola doručená, bude mu doručený opis tejto listiny. V prípade, že je nemožné Objednávateľovi doručiť akúkoľvek faktúru zasielanú v súvislosti so Zmluvou, považuje sa táto za doručenú dňom, keď osoba oprávnená na doručovanie poštových zásielok oznámi Poskytovateľovi, že poštovú zásielku nemožno Objednávateľovi doručiť. 

12.5 Všetky správy, upomienky, akákoľvek korešpondencia a tiež iné informácie môžu byť Objednávateľovi posielané aj elektronickou poštou. Všetky listiny podľa predchádzajúcej vety posielané Poskytovateľom Objednávateľovi v súvislosti so Zmluvou elektronickou poštou, faxom alebo formou listu sa považujú za riadne doručené Objednávateľovi najneskôr uplynutím desiatich dní odo dňa ich zaslania Objednávateľovi v prípade, že vzniknú pochybnosti o dátume ich doručenia. 

12.6 V prípade, že bude niektoré z ustanovení Zmluvy neúčinné, neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Zmluvy budú naďalej platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ustanovenia, ktoré sú neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nahradia novým zmluvným ustanovením v zmysle Zmluvy, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti  alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.

12.7 Obchodné podmienky Poskytovateľa sa vyhotovujú v potrebnom počte rovnopisov, aby mohol po uzavretí Zmluvy jeden exemplár Obchodných podmienok Poskytovateľa obdržať Objednávateľ.

12.8 Obchodné podmienky Poskytovateľa sú spravidla prílohou Zmluvy. Obchodné podmienky sa pre Objednávateľa stávajú účinnými a záväznými dňom podpisu Zmluvy, resp. akceptovaním Objednávky Poskytovateľom.  

12.9 Odoslaním Objednávky, podpisom jednotlivej Zmluvy alebo objednaním Služby Poskytovateľa alebo tovaru Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ktoré sú k dispozícii na obchodných miestach Poskytovateľa a webových stránkach Poskytovateľa, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.

12.10 Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok. Týmto Obchodným podmienkam podliehajú obchodné vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, jednotlivé Zmluvy uzatvorené medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, a primerane tiež Rámcové zmluvy uzatvorené medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, resp. Objednávky Služieb uskutočnené po nadobudnutí účinnosti týchto Obchodných podmienok. Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou vyššie uvedených Zmlúv, resp. Rámcových zmlúv a zároveň Zmlúv, ktoré vznikli na základe Objednávky Objednávateľa. 

12.11 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom upravené v Zmluve, Obchodných podmienkach Poskytovateľa a Cenníku Poskytovateľa sa riadia Obchodným zákonníkom.